Bannder图像
首页>山东大学自考本科住宿地点评估表

山东大学自考本科住宿地点评估表

山东大学自考本科住宿地点评估表

助学学院:                                

  住宿

地点

  存在的

问题

  整改

期限

  公安处

签字

  继教院

签字

助学学院

签字

 1、          
 2、          
 3、          
 4、          
 5、          
 6、          
 7、          
 8、          

1、本表一式三份,公安处、继教院、助学学院各执一份。

2、存在问题的项目,助学学院必须在规定时问内整改完毕。否则,学生不得入住。